biri yazsa da ona sarsam diye beklemek

her yerde öncü bekleyen insanların yaptığı eylem.