türk kozmogonisi

“altay türkleri” semânın on yedi tabakadan oluştuğuna ve en üst katın bütün mâbutların babası sayılan “ tanrı han” tarafından mesken tutulduğuna i'tikad ederlerdi. bu mabuttan tecelli etmek suretiyle üç mabut daha ortaya çıkmıştı. bu mâbutların birincisi göğün altıncı tabakasında altın bir taht üzerinde oturan “ bay ülken” idi. ikincisi dokuzuncu katta ikâmet eden “ kızagan” ve üçüncüsü de yedinci katı kendine yurt edinmiş olan “ elvanire” adındaki “ mergen tanrı” idi. ayrıca bu tabakada yeri ve göğü aydınlatan “gün ana” adındaki “ay tanrıçası” da ikâmet etmekteydi. beşinci tabakada ise “yaradanlar yaradanı” olarak adlandırılan “ koday yayuci* sâkindi.